Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een voorwaarde voor goed bestuur

Inspraak van ouders, leerlingen en medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. Medezeggenschap is daarom verankerd in de beginselen van de Stichting Het Rijnlands Lyceum.

Betrokkenheid van ouders en leerlingen kan op tal van manieren plaatsvinden. Per school zijn de ouders veelal verenigd in een ouderraad en leerlingen in een leerlingenraad. Deze raden zijn een informeel, maar belangrijk platform tussen de schoolleiding en de ouders en leerlingen. Los van ouder- en leerlingenraden kennen we medezeggenschapsraden per school en twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (PO en VO) op het niveau van de Stichting. De rechten en plichten van medezeggenschapsraden en het bevoegd gezag zijn wettelijk geregeld (de Wet Medezeggenschap Scholen) en zijn voor de Stichting Het Rijnlands Lyceum neergelegd in een aantal documenten.