Klachtenregeling

Klachtenregeling

Onze scholen voelen zich verantwoordelijk voor het realiseren van goed onderwijs en voor een prettig pedagogisch klimaat. Mochten ondanks onze inspanningen zaken toch anders gaan dan verwacht, dan kunnen belanghebbenden de school hier op aanspreken. De werkwijze en procedure hiervoor is beschreven in een klachtenregeling. De klachtenregeling vindt u hier. Zie ook de schematische weergave van de klachtenprocedure.

In gesprek op school
Uitgangspunt is dat het probleem in eerste instantie op de school zelf wordt opgelost. In de meeste gevallen kunnen problemen in gesprek tussen ouders, leerlingen, medewerkers en directie op de juiste wijze worden afgehandeld. 
In een enkel geval lukt het niet om en oplossing te bereiken en kan het zijn dat u een klacht wilt indienen. Dat kan bij het College van Bestuur van de Stichting of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). 

Klacht indienen
Als u een klacht indient College van Bestuur kan deze de klacht zelf behandelen, maar hij kan ook besluiten de klager door te verwijzen naar de LKC. Als het College van Bestuur de klacht zelf behandelt zal hij eerst nagaan of er nog mogelijkheden zijn om op schoolniveau tot een oplossing te komen. Het oplossen van klachten bij de bron, is in de meeste situaties namelijk de beste manier om daarna samen weer verder te kunnen. 

Behandeling van de klacht
Als deze mogelijkheid er onvoldoende is, zal het College van Bestuur de klacht behandelen door het toepassen van hoor en wederhoor. De procedure hiervoor staat beschreven in de klachtenregeling. Daarna besluit het College van Bestuur of de klacht al dan niet (gedeeltelijk) gegrond is en kan hij een aanbeveling of aanwijzing doen voor door de school te nemen maatregelen. 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Als u een klacht indient bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs zal deze ook eerst nagaan of een oplossing op het niveau van de school of het College van Bestuur mogelijk is. Ook biedt de LKC de mogelijkheid om een klacht via mediation op te lossen. Als hiertoe niet wordt besloten of het leidt niet tot een oplossing kan de LKC de klacht in behandeling nemen en een hoorzitting organiseren. Nadere informatie over deze procedure is te vinden op www.Onderwijsgeschillen.nl of via de link in de klachtenregeling. De uitspraak van de LKC is een advies aan het College van Bestuur, waarna het College van Bestuur besluit of hij het oordeel van de LKC deelt en welke maatregelen hij daaraan verbindt. 

Vertrouwenspersoon 
Elke school binnen Het Rijnlands beschikt over tenminste één interne vertrouwenspersoon*. In de schoolgids staat wie dit is en hoe deze persoon kan worden bereikt. Als een leerling, ouder of medewerker ongewenst gedrag ervaart en daarmee om wat voor reden dan ook niet terecht kan of wil bij de leerkracht, mentor of bij de direct leidinggevende, kan men contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leerlingen en medewerkers bij situaties die te maken hebben met ongewenste (online) omgangsvormen en (online) grensoverschrijdend gedrag. Specifiek gaat het om (vermoedens van) pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, (verbale) agressie, geweld en integriteitsschending. Een vertrouwenspersoon ondersteunt, doet suggesties voor oplossingsrichtingen en mogelijkheden en verwijst door.

Het staat iedereen vrij om in plaats van de interne vertrouwenspersoon naar de externe vertrouwenspersoon te gaan. De externe vertrouwenspersoon kan de melder/klager begeleiden bij de klachtenprocedure en verwijzen naar ondersteuning door andere externe partijen. De externe vertrouwenspersonen van Het Rijnlands Lyceum zijn verbonden aan Centrum Vertrouwenspersonen Plus. De contactgegevens staan hieronder vermeld. 

*Voor medewerkers van het bestuursbureau en de directies van de scholen treedt de externe vertrouwenspersoon op als ‘interne’ vertrouwenspersoon.

Praktische informatie